Algemene voorwaarden

 1. Voorwaarden
  Door de toegang tot en het gebruik van de Soworker.com website ( "Website") en alle diensten die worden aangeboden door Soworker BV ( "Soworker") via de Website ( "Diensten"), verklaart de persoon of organisatie akkoord te aan met deze leveringsvoorwaarden (“Voorwaarden”) als een gebruiker van de website of Services (voor u en de de individuele gebruikers). Gebruikers kunnen alleen gebruik maken van de website en diensten in overeenstemming met deze voorwaarden. Alle rechten die niet uitdrukkelijk aan gebruikers in deze Voorwaarden worden verleend, zijn voorbehouden aan Soworker.

  Deze voorwaarden gelden voor alle gebruik van de website (met inbegrip van al het betaalde gebruik van de Services), en alle gratis proefversies van de Services.

  2. Niet-naleving van deze Voorwaarden
  Als een gebruiker niet voldoet aan deze voorwaarden, kan Soworker naar eigen goeddunken en met of zonder kennisgeving, het account  van de gebruiker opschorten of annuleren of weigeren diensten te verlenen aan de gebruiker.

  3. Wijzigingen
  Soworker behoudt zich het recht voor deze Voorwaarden en de diensten die het levert op elk gewenst moment met of zonder kennisgeving aan gebruikers te wijzigen of te actualiseren en kan nieuwe functies die zullen worden onderworpen aan de voorwaarden toevoegen. Elke gebruiker die nog gebruik maakt van de Website of Diensten nadat eventuele wijzigingen zijn aangebracht zullen beschouwd als te hebben ingestemd met deze wijzigingen. Gebruikers moeten daarom deze Voorwaarden regelmatig controleren. Nieuwe versies van deze voorwaarden zullen worden gedateerd op basis van de datum waarop zij in werking traden.

  4. Account informatie
  Om toegang te krijgen en gebruik maken van de diensten, moeten gebruikers:
  a. 13 jaar of ouder zijn;
  b. een natuurlijk persoon, omdat accountgegevens en gebruiker logins niet kunnen worden geregistreerd door bots of via andere geautomatiseerde methodes; en
  c. bepaalde relevante informatie over zichzelf bieden, met inbegrip van een volledige wettelijke naam en e-mailadres (zoals gevraagd door de website) ( "Accountinformatie").

  Alle gebruikers gaan er mee akkoord informatie naar waarheid, nauwkeurig, actueel en volledig te verstrekken en te onderhouden zodat hun account informatie waar, nauwkeurig, actueel en volledig blijft.

  5. Annulering van het account
  Soworker behoudt zich het recht voor het account op elk moment naar eigen goeddunken te annuleren of op te schorten. Alle gebruikers hebben het recht  om hun account bij Soworker op elk moment opzeggen. Annuleringen zullen resulteren in de deactivering of verwijdering van het account van de gebruiker.

  Een e-mail aan Soworker volstaat om het account op te zeggen. Als een gebruiker ervoor kiest om zijn account te annuleren, zal opzegging niet van kracht tenzij en totdat er geen geld verschuldigd is op het account. Als u de Diensten annuleert vóór het einde van uw huidige gestorte maand, zal uw annulering onmiddellijk van kracht zijn.

  Al uw gegevens en content zal worden verwijderd uit onze systemen onmiddellijk na annulering van uw account. Deze inhoud kan niet worden hersteld zodra uw account is geannuleerd. Soworker is niet aansprakelijk voor verlies of schade na, of als gevolg van, annulering van uw account en het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat u van alle inhoud of gegevens die u nodig heeft een back-up heeft vóór de annulering.

  6. Account downgrades
  Gebruikers kunnen hun account downgraden op elk gewenst moment door het volgen van de stappen op de website. De downgrade zal onmiddellijk van kracht geworden. Er zal geen restitutie worden betaald in verband met eventuele hogere rekeningen die zijn verzonden voor de downgrade.

  Downgraden van uw diensten kunnen het verlies van de inhoud, of kenmerken van de capaciteit van uw account leiden. Als u ervoor kiest om uw account te downgraden, heeft Soworker geen enkele aansprakelijkheid voor het verlies van data, content, functies of de capaciteit.

  7. Betalingen
  Alle diensten worden in rekening gebracht door het sturen van een factuur op voorhand op een maandelijkse basis en worden niet terugbetaald, met inbegrip van gedeeltelijke maanden Services, service upgrades of downgrades of ongebruikte Services in een bestaand account. Soworker zal niet aansprakelijk worden gesteld op enigerlei wijze voor een gebrek aan terugbetalingen in verband met de Diensten. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.

  8. Vergoedingen
  De vergoedingen voor de Diensten ( "Vergoedingen") zijn door Soworker te allen tijde te veranderen, waarbij deze 30 dagen van te voren zullen worden aangegeven door publicatie op de website.

  9. Belastingen
  Alle tarieven zijn exclusief alle belastingen (met uitzondering van Nederlandse goederen of diensten belastingen), en de Gebruiker vrijwaart Soworker van alle aanspraken van eventuele fiscale autoriteiten voor eventuele onderbetaling van elke verkoop, gebruik, goederen en diensten, toegevoegde waarde of andere belasting of de heffing, en eventuele boetes en/of rente.

  10. Verantwoordelijkheid
  Elke gebruiker is verantwoordelijk voor alle activiteiten die voortvloeien uit het gebruik van de Diensten. Soworker wijst alle aansprakelijkheid met betrekking tot het gebruik van de diensten door gebruikers af en zal niet aansprakelijk worden gesteld indien een gebruiker verlies of schade lijdt als gevolg van het gebruik van de diensten, met inbegrip van (maar niet beperkt tot) verlies of schade als gevolg van:
  a. eventuele downgrade van de Diensten die Gebruikers kunnen kiezen via de website; en
  b. de annulering van het account van de gebruiker.

  11. diensten worden geleverd "as is"
  De website en diensten worden aangeboden op een "as is" en "zoals beschikbaar", en uw gebruik hiervan is op uw eigen risico. Soworker garandeert niet dat: (a) de Diensten voldoen aan uw specifieke behoeften; (B) de Diensten ononderbroken, tijdig, veilig of foutloos zijn; (C) de resultaten die kunnen worden verkregen uit het gebruik van de diensten nauwkeurig of betrouwbaar zijn; (D) de kwaliteit van producten, diensten, informatie of ander materiaal gekocht of verkregen door u via de diensten zullen voldoen aan uw verwachtingen; of (e) eventuele fouten in de Diensten zullen worden gecorrigeerd.

  U erkent dat Soworker gebruik kan maken van externe leveranciers om de nodige hardware, software, netwerken, connectiviteit, opslag en verwante technologie die nodig zijn om de Diensten te verschaffen. Het handelen en de omissies van die derde leveranciers vallen buiten de controle van Soworker en Soworker aanvaart geen enkele aansprakelijkheid voor enig verlies of schade geleden als gevolg van enig handelen of nalaten van een derde partij namens zichzelf en dergelijke externe leveranciers. Soworker sluit iedere andere garantie uit die impliciet of anderszins van toepassing is krachtens de wet of op andere wijze onder de toepasselijke wetgeving, voor zover maximaal is toegestaan ​​door de wet.

  12. Aansprakelijkheid
  Soworker is niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele, speciale, gevolgschade of exemplarische schade, inclusief maar niet beperkt tot, schadevergoeding voor het verlies van winst, goodwill, gebruik, gegevens of andere immateriële verliezen (zelfs als Soworker hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade), als gevolg van: (a) het gebruik of het onvermogen om de dienst te gebruiken; (B) de kosten van aanschaf van vervangende goederen en diensten als gevolg van goederen, gegevens, informatie of diensten gekocht of verkregen of berichten ontvangen of transacties die via of vanuit de Services aangegaan; (C) onbevoegde toegang tot of wijziging van uw transmissies of gegevens; (D) verklaringen of gedrag van een derde partij met betrekking tot de Diensten; of (e) elke andere kwestie met betrekking tot de Services.

  De maximale totale aansprakelijkheid van Soworker onder of in verband met deze overeenkomst wordt beperkt tot het bedrag van vergoedingen aan Soworker betaald door de desbetreffende gebruiker per maand, vermenigvuldigd met 12.

  13. Vrijwaring
  Elke gebruiker vrijwaart Soworker, en zal gevrijwaard blijven, tegen alle vormen van aansprakelijkheid, acties, procedures, eisen, kosten, lasten en kosten die Soworker kan oplopen of aan wordt onderworpen als gevolg van het gebruik van de diensten van de desbetreffende gebruiker.

  14. Geen illegaal gebruik
  Geen Gebruiker mag de Website of Diensten gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden, of het uploaden van informatie die in strijd is met enige verplichting tot vertrouwelijkheid, auteursrecht, merkenrecht of ander intellectueel eigendom of eigendomsrechten van enige persoon, entiteit of organisatie.

  15. Geen kwaadaardig gebruik
  Gebruikers kunnen alleen toegang krijgen tot de website en diensten via de interface geleverd door Soworker, en mogen geen gebruik maken van de Website of Services voor schadelijke middelen of misbruiken, treiteren, bedreigen, intimideren of zich voordoen als een andere gebruiker van de Website of Services.

  16. Intellectueel eigendom
  Alle gebruikers zijn het erover eens dat Soworker eigenaar is van alle intellectuele eigendoms rechten in de Website en Diensten. Echter, Soworker doet geen aanspraak op de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de informatie of inhoud geüpload naar de website door de gebruikers.

  17. Soworker branding
  Gebruikers mogen Soworker merk en/of logo niet publiceren of gebruiken, tenzij met voorafgaande schriftelijke toestemming Soworker's.

  18. Technische ondersteuning en storingen
  Soworker zal proberen om snel te reageren (tijdens kantooruren) op alle technische problemen die zich voordoen op de website of in verband met de Diensten. Toch zal Soworker niet aansprakelijk zijn voor geleden schade als gevolg van een geheel of gedeeltelijk falen van de Website of technische storingen wat resulteert in een onvermogen om de diensten te gebruiken (geheel of gedeeltelijk).

  19. Beveiliging
  Gebruikers zijn verantwoordelijk voor het handhaven van de veiligheid van hun account en wachtwoord op de Website. Soworker is niet aansprakelijk voor verlies of schade die kan voortvloeien uit het niet veilig houden van Gebruikersnamen en wachtwoorden.

  Soworker zet zich in om de inhoud geüpload door gebruikers veilig te houden, maar is niet aansprakelijk voor verlies of schade die kan voortvloeien uit een inbreuk op de beveiliging, of ongeoorloofde toegang of het gebruik van die inhoud.

  20. Bestuurswet en jurisdictie
  Deze Voorwaarden vallen onder Nederlands recht, en alle gebruikers onderkennen de exclusieve bevoegdheid van de Nederlandse rechter voor alle zaken of geschillen die ontstaan ​​in verband met deze voorwaarden.

------------------------

Versie 1.4, 9 januari 2023